W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna portalu Mazowiecki Program Stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Otwiera się w nowym oknie

Samorząd Województwa Mazowieckiego Mazowiecki Program Stypendialny dla uczniów szkół zawodowych

Pytania i odpowiedzi

1. Kto może ubiegać się o stypendium?

O stypendium w ramach programu stypendialnego może ubiegać się Wnioskodawca, który spełnia łącznie warunki, o których mowa w pkt 1 – 4: 
1) w roku szkolnym 2022/2023 otrzymał promocję do następnej klasy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub otrzymał świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub prowadzącej kształcenie zawodowe;
2) w roku szkolnym 2023/2024 jest uczniem szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zlokalizowanej na terenie Regionu Warszawskiego Stołecznego lub Regionu Mazowieckiego Regionalnego;
3) w roku szkolnym 2023/2024 do dnia 31 sierpnia 2024 r. nie ukończy 24 roku życia;
4) jest członkiem rodziny, w której przeciętny miesięczny dochód przypadający na członka rodziny ucznia, nie przekracza 3370 zł albo 3820 zł w przypadku gdy członkiem rodziny ucznia jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;

oraz jeden z warunków, o których mowa w pkt 5 i 6:

5) w przypadku ucznia klasy pierwszej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, który w roku szkolnym 2022/2023 ukończył szkołę podstawową – uzyskał średnią arytmetyczną z ocen z trzech wybranych przedmiotów ogólnych na poziomie nie niższym niż 5,0, przy czym co najmniej jeden przedmiot został wskazany w IPRZU, oraz uzyskał średnią arytmetyczną z ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 5,25. Średnią arytmetyczną oblicza się na podstawie ocen wskazanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w której uczeń pobierał naukę w roku szkolnym 2022/2023;
6) w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyłączeniem ucznia, o którym mowa w pkt 5 – uzyskał średnią arytmetyczną z ocen z trzech wybranych przedmiotów kształcenia zawodowego na poziomie nie niższym niż 5,0, przy czym co najmniej jeden przedmiot został wskazany w IPRZU, oraz uzyskał średnią arytmetyczną z ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 4,50. Średnią arytmetyczną oblicza się na podstawie ocen wskazanych na świadectwie ukończenia poprzedniej klasy lub szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w której uczeń pobierał naukę w roku szkolnym 2022/2023.

Uwaga! 

W przypadku ogłoszenia naboru uzupełniającego Wniosków lub wyznaczenia dodatkowego terminu rejestracji Wniosków warunki, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 i 6, Regulaminu dotyczące minimalnego poziomu średniej arytmetycznej z ocen ze wszystkich przedmiotów mogą zostać obniżone o 0,25 punktu.

2. Jakie warunki dotyczące osiągnięć edukacyjnych trzeba spełnić, żeby móc ubiegać się o stypendium?

Warunki regulaminowe (obowiązkowe) dotyczące osiągnięć edukacyjnych, które wnioskodawca musi spełnić:

 1. W przypadku ucznia klasy pierwszej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, który w roku szkolnym 2022/2023 ukończył szkołę podstawową trzeba uzyskać średnią arytmetyczną z ocen z trzech wybranych przedmiotów ogólnych na poziomie nie niższym niż 5,0 oraz uzyskać średnią arytmetyczną z ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 5,25. Średnią arytmetyczną należy obliczyć na podstawie ocen wskazanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w której uczeń pobierał naukę w roku szkolnym 2022/2023.
 2. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyłączeniem ucznia, o którym mowa w pkt 1, uzyskać średnią arytmetyczną z ocen z trzech wybranych przedmiotów kształcenia zawodowego na poziomie nie niższym niż 5,0 oraz uzyskać średnią arytmetyczną z ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 4,50. Średnią arytmetyczną należy obliczyć na podstawie ocen wskazanych na świadectwie ukończenia poprzedniej klasy lub szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w której uczeń pobierał naukę w roku szkolnym 2022/2023.

Warunki dodatkowe (fakultatywne) dotyczące osiągnięć edukacyjnych, które pozwolą wnioskodawcy otrzymać dodatkowe punkty:

 1. za uzyskanie w roku szkolnym 2022/2023 tytułu laureata lub finalisty co najmniej jednej olimpiady, jednego turnieju lub jednego konkursu na zasadach określonych w ust. 5 pkt 1 Regulaminu. Wykaz olimpiad, turniejów i konkursów, w których uzyskanie tytułu laureata lub finalisty stanowi podstawę do przyznania dodatkowych punktów określa załącznik nr 1 do Regulaminu. Wykaz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych, w których uzyskanie tytułu laureata lub finalisty stanowi podstawę do przyznania dodatkowych punktów określa załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. za uzyskanie w roku szkolnym 2022/2023 tytułu laureata w innych, niż wymienione w załącznikach nr 1 lub nr 2 turniejach lub konkursach, o zasięgu co najmniej wojewódzkim, tematycznie zbieżnych z turniejami lub konkursami, o których mowa w załącznikach nr 1 i nr 2 do Regulaminu, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - na zasadach, o których mowa w ust. 5 pkt 2 Regulaminu.
  Uwaga! 

  W przypadku ogłoszenia naboru uzupełniającego Wniosków lub wyznaczenia dodatkowego terminu rejestracji Wniosków warunki, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 i 6, Regulaminu dotyczące minimalnego poziomu średniej arytmetycznej z ocen ze wszystkich przedmiotów mogą zostać obniżone o 0,25 punktu.

3. Przedmioty ogólne - jakie to przedmioty?

Przedmioty ogólne to przedmioty rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne ucznia, niezbędne na rynku pracy: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka, podstawy przedsiębiorczości albo biznes i zarządzanie oraz języki obce nowożytne.

4. Przedmioty kształcenia zawodowego - jakie to przedmioty?

Przedmioty kształcenia zawodowego to zajęcia edukacyjne, o których mowa w art. 3 pkt 13c ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, właściwe dla programu nauczania danego zawodu, z wyłączeniem praktyki zawodowej oraz dodatkowych zajęć.

5. Jaki próg dochodowy trzeba spełnić, żeby móc ubiegać się o stypendium?

Uczeń jest członkiem rodziny, w której przeciętny miesięczny dochód przypadający na członka rodziny, nie przekraczał w 2022 roku:

 • 3370 zł albo
 • 3820 zł w przypadku gdy członkiem rodziny ucznia jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności (Pamiętaj: zaznacz informacje o orzeczeniu w części "Informacje o spełnieniu warunku dochodowego" Wniosku oraz dołącz orzeczenie lub jego poświadczoną kopię do Wniosku). 

Przy ustalaniu wysokości dochodu, uprawniającego ucznia do ubiegania się o stypendium, uwzględnia się dochody osiągane przez członków rodziny oraz ucznia w roku 2022.

Gdy członkiem rodziny ucznia jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na członka rodziny ucznia, nie może przekroczyć 3820 zł. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności dziecka. Kopia orzeczenia musi być poświadczona za zgodność z oryginałem. Poświadczenia może dokonać pełnoletni ubiegający się o stypendium bądź rodzic lub inny opiekun prawny osoby niepełnoletniej w formie oświadczenia o treści „Oświadczam, że niniejsza kopia jest zgodna z oryginałem i zobowiązuje się na wezwanie dostarczyć oryginał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie”. 

Uczeń, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o udzielenie pomocy stypendialnej bez wskazywania dochodów osiąganych przez te osoby – należy złożyć stosowne oświadczenie (załącznik 6 Wzory oświadczeń Wnioskodawcy). Uczeń może złożyć ww. oświadczenie, pod warunkiem spełnienia w roku 2022 jednego z następujących warunków: a) pozostawał w związku małżeńskim, b) miał na utrzymaniu dzieci, c) osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, d) posiadał stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w roku 2022 był wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust.1 i art.6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - tj. 930,35 zł. 

W celu obliczenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu zapoznaj się z Pouczeniem o ustaleniu warunku dochodowego

Lista dokumentów potwierdzających spełnienie warunku dochodowego jest otwarta, np.:

w przypadku osoby pracującej - zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o dochodach za rok podatkowy 2022 + zaświadczenie z ZUS o składkach/PIT-11, albo PIT-37 + zaświadczenie z ZUS o składkach/PIT-11,

w przypadku osoby prowadzącej gospodarstwo rolne - zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o liczbie ha przeliczeniowych + oświadczenie nr 8 (Patrz "Wzory oświadczeń Wnioskodawcy"),

w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym - zaświadczenie z  właściwego urzędu skarbowego o zasadach, na jakich prowadzona była działalność gospodarcza w 2022 roku + oświadczenie nr 7 (Patrz "Wzory oświadczeń Wnioskodawcy"),

w przypadku osoby bezrobotnej - zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej z urzędu pracy,

w przypadku osoby bezrobotnej, która nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy - oświadczenie nr 9 (Patrz "Wzory oświadczeń Wnioskodawcy") o nieosiąganiu żadnych dochodów,

w przypadku otrzymania przychodów niepodlegających opodatkowaniu (np. alimenty, stypendia, przychody osób do 26 roku życia) - oświadczenie nr 8 (Patrz "Wzory oświadczeń Wnioskodawcy"),

inne niż ww. dokumenty potwierdzające wysokość dochodu wskazanego we Wniosku.

Szczegółowe informacje o dokumentach znajdują się na stronie programu stypendialnego w sekcji „Dokumenty” w rozdziale „Warunek dochodowy” dokument "Pouczenie o ustaleniu warunku dochodowego" oraz „Wzory oświadczeń Wnioskodawcy

 W przypadku kopii dokumentów, zobacz jak ich poprawnie poświadczyć  14. Jak poprawnie poświadczyć dokumenty inne niż świadectwo i dyplomy?


 

6. Co to jest i jak wyliczyć przeciętny miesięczny dochód przypadający na członka rodziny w 2022 roku?

Dochody za rok 2022 każdego członka rodziny ucznia (w tym ucznia) należy dodać, ich sumę podzielić przez liczbę osób w rodzinie, a następnie podzielić przez liczbę miesięcy (12)  – wówczas otrzymasz wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie.

Suma rocznych dochodów wszystkich członków rodziny za 2022 rok jest to suma dochodów członków rodziny, osiąganych przez:

 1. ucznia;
 2. małżonka ucznia;
 3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych ucznia;
 4. będące na ich utrzymaniu: dziecko w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna (w ty wypadku należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka).

Do członków rodziny nie zalicza się: dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

W skład dochodu na członka rodziny wchodzi nie tylko osiągane wynagrodzenie, ale też pobierane renty, emerytury, świadczenia rodzicielskie, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłki chorobowe, zasiłki dla bezrobotnych czy stypendia. Zobacz co musisz uwzględnić 7. Co to jest dochód przypadający na członka rodziny w roku 2022?

Pamiętaj, że do dochodów nie wlicza się:

 • otrzymanych stypendiów tzw. motywacyjnych za bardzo dobre osiągnięcia w nauce,
 • świadczeń 500+, 300+.

Uczeń, który nie prowadził w 2022 roku wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o udzielenie pomocy stypendialnej bez wskazywania dochodów osiąganych przez te osoby, pod warunkiem spełnienia jednego z następujących warunków oraz złożenia stosownego oświadczenia (patrz  "Wzory oświadczeń Wnioskodawcy"):

 1. pozostawał w związku małżeńskim,
 2. miał na utrzymaniu dzieci;
 3. osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej;
 4. posiadał stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w roku 2022 był wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - tj. 930,35 zł.

Lista dokumentów potwierdzających spełnienie warunku dochodowego jest otwarta, np. zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o dochodach członków rodziny ucznia, w tym ucznia, za rok podatkowy 2022, zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o liczbie ha przeliczeniowych w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego, zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej albo oświadczenie o nieosiąganiu żadnych dochodów (w przypadku osoby w rodzinie ucznia, która pozostaje bez pracy, nie osiąga dochodów i nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy), PIT -37, zaświadczenie z ZUS o składkach lub PIT-11 przesłany przez płatnika, inne niż wymienione powyżej dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 Regulaminu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie programu stypendialnego w sekcji „Dokumenty” w rozdziale „Warunek dochodowy” dokument "Pouczenie o ustaleniu warunku dochodowego" oraz „Wzory oświadczeń Wnioskodawcy

7. Co to jest roczny dochód przypadający na członka rodziny w roku 2022?

Jest to roczny dochód netto na członka rodziny za rok 2022. Wskaz go w części Wniosku pn. "Informacje o spełnieniu warunku dochodowego". 

Roczny dochód netto obejmuje sumę trzech zasadniczych grup dochodów, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 • przychody osoby pracującej lub prowadzącej działalność gospodarcza poza rolnictwem, pomniejszone o:

- koszty uzyskania przychodu,

- podatek dochodowy od osób fizycznych,

- składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W celu obliczenia dochodu uzyskaj zaświadczenie z urzędu skarbowego lub e-urzędu skarbowego, zawierające informacje o wysokości przychodu za rok 2022 wraz z ww. potrąceniami. Jeśli zaświadczenie z urzędu skarbowego nie wyszczególnia odprowadzonych składek na ubezpieczenie, to wysokość składek ustalisz na podstawie zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zaświadczenia od pracodawcy o wysokości składek na ubezpieczenie odprowadzonych w 2022 roku, lub innego dokumentu potwierdzającego wysokość odprowadzonych składek na ubezpieczenie (np. PIT-11). Nie zapomnij dołączyć wskazanych dokumentów do wniosku o udzielenie pomocy stypendialnej.  

 • dochód osoby prowadzącej działalność poza rolnictwem i rozliczającej się ryczałtem/kartą podatkową.

Uzyskaj zaświadczenie z urzędu skarbowego o zasadach, na jakich prowadzona była twoja działalność gospodarcza w 2022 roku ze wskazaniem stawki podatku, przychodu oraz wysokości zapłaconego podatku. Wypełnij oświadczenie nr 7 (patrz Wzory oświadczeń Wnioskodawcy), w którym wpisz w przypadku karty podatkowej - wysokość opłaconego w 2022 roku podatku, a w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu - wysokość przychodu w roku 2022. W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym /karty podatkowej w roku 2022 przyjmuje się dochód ogłaszany w obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2022 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Nie zapomnij dołączyć wskazanych dokumentów do wniosku o udzielenie pomocy stypendialnej. 

 • inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności: alimenty na rzecz dzieci, wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatek kombatancki, stypendia doktoranckie, habilitacyjne, sportowe, socjalne, należności otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, zaliczka alimentacyjna, dochody z gospodarstwa rolnego. Pełny katalog dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym znajduje się w Pouczeniu o warunku dochodowym. W celu ujawnienia ww. dochodów nieopodatkowanych wypełnij oświadczenie nr 8 (patrz Wzory oświadczeń Wnioskodawcy). Nie zapomnij dołączyć do wniosku oświadczenia oraz dokumentów potwierdzających wysokość dochodu wpisanego w oświadczeniu.

W przypadku osoby prowadzącej gospodarstwo rolne oblicz dochód jako iloczyn liczby hektarów przeliczeniowych i kwoty dochodu z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanej w drodze obwieszczenia Prezesa GUS w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego dotyczącego roku 2022, tj. 5.549 zł (jest to dochód roczny). Wpisz obliczona kwotę dochodu w oświadczeniu nr 8 (patrz Wzory oświadczeń Wnioskodawcy). Dołącz do wniosku razem z zaświadczeniem/decyzją z właściwego Urzędu Gminy/Miasta o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego (ha przeliczeniowe) za rok 2022. 

Przy ustalaniu dochodu z gospodarstwa rolnego do powierzchni gospodarstwa wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę z wyjątkiem: 
- oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego; 
- gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną; 
- gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę na powyżej wymienionych zasadach, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy. Natomiast ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych gospodarstwa rolnego, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy. 

Do dochodów nie wlicza się:

 • otrzymanych stypendiów tzw. motywacyjnych za bardzo dobre osiągnięcia w nauce,
 • świadczeń 500+, 300+.

8. Jak wygląda procedura ubiegania się o stypendium?

 • Aby ubiegać się o stypendium należy założyć konto Ucznia na stronie programu pod adresem: www.stypendiazawodowe.oeiizk.waw.pl. UWAGA rejestrujesz konto podając dane oraz PESEL Ucznia.     
 • Następnie przy jego użyciu należy uzupełnić Wniosek o udzielenie pomocy stypendialnej oraz inne wymagane dokumenty aplikacyjne oraz zarejestrować Wniosek w systemie. W przypadku braku technicznej możliwości dokonania czynności założenia konta oraz rejestracji Wniosku na stronie internetowej programu stypendialnego dopuszcza się możliwość dokonania powyższych czynności przy pomocy pracowników Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu. Wniosek o pomoc w złożeniu konta i rejestracji należy złożyć w terminie naboru wniosków wraz z pisemnym uzasadnieniem.
 • Po zarejestrowaniu Wniosku należy go wydrukować, podpisać, dołączyć inne wymagane dokumenty aplikacyjne, a następnie wysłać listem poleconym w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym numer ID z dopiskiem: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych” . Patrz 11.Gdzie należy dostarczyć papierową wersję dokumentów aplikacyjnych o stypendium. UWAGA Wniosek musi być czytelnie podpisany przez pełnoletniego ucznia (Wnioskodawcę). W przypadku osoby niepełnoletniej/nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych Wniosek musi być podpisany czytelnie przez ucznia (Wnioskodawca) oraz rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Informację o liczbie przyznanych punktów, bądź przyczynach odrzucenia Wniosku, udostępnia się Wnioskodawcy na jego indywidualnym koncie na stronie internetowej programu stypendialnego.
 • Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie rekomendacji Komisji Stypendialnej, zatwierdza Listę stypendystów odrębnie dla RWS i RMR oraz udziela pomocy stypendialnej.

9. Ile dni będzie trwać rejestracja wniosków?

Możliwość założenia konta Ucznia oraz rejestracji Wniosku trwa 8 dni od dnia ogłoszenia o naborze Wniosków na stronie internetowej. 

10. Jaki jest czas na dostarczenie papierowej wersji dokumentów aplikacyjnych o stypendium?

Po rejestracji Wnioskodawca składa Wniosek wraz z jednym egzemplarzem dokumentów, o których mowa w ust. 2 Regulaminu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zamknięcia rejestracji, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w zaklejonej kopercie,
opatrzonej opisem zawierającym numer ID z dopiskiem: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych”:
1) osobiście na adres wskazany na stronie internetowej programu stypendialnego, albo
2) za pośrednictwem operatora pocztowego.

O dotrzymaniu terminu przekazania Wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2 Regulaminu, decyduje data ich wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.