logo

Konkurs Opiekun Stypendysty Roku 2020/2021

Szanowni Nauczyciele – Opiekunowie,

Uprzejmie informuję, że w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” został przygotowany dla Państwa konkurs „Opiekun Stypendysty Roku 2020/2021”.

Jest on skierowany do nauczycieli – opiekunów, pedagogów szkolnych albo doradców zawodowych, którzy sprawowali opiekę dydaktyczną nad stypendystami realizującymi Indywidualny plan rozwoju zawodowego ucznia w roku szkolnym 2020/2021.

Nabór formularzy konkursowych jest planowany w terminie od 28 czerwca 2021 r. do 12 lipca 2021 r.

W dokumencie tym należy opisać swoją współpracę ze stypendystą przy realizacji Indywidualnego planu rozwoju zawodowego ucznia. Wypełniony formularz należy dostarczyć do 12 lipca 2021 r. (decyduje data wpływu) na adres: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, 00-236 ul. Świetojerska 9:

  • w formie papierowej osobiście za potwierdzeniem odbioru,
  • przez operatora pocztowego w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym: imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, jego adres oraz dopisek „Konkurs Opiekun Stypendysty Roku 2020/2021”.

Dla tych z Państwa, którzy nie będą mogli skorzystać z powyższych form dostarczenia dokumentów konkursowych przygotowaliśmy możliwość przekazania ich w formie elektronicznej przez ePUAP za pomocą profilu zaufanego z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Adres, z którego należy skorzystać podczas wysyłki to: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego. Instrukcja wysyłki w formie elektronicznej znajduje się poniżej oraz w zakładce Dokumenty.

Wynikiem konkursu będzie wyłonienie laureatów i przyznanie tytułu Opiekuna Stypendysty Roku 2020/2021 oraz nagrody pieniężnej w wysokości 3000 zł nauczycielom, którzy poprzez swoje zaangażowanie i efektywną współpracę ze stypendystami stali się wzorem nauczyciela sprawującego opiekę nad szczególnie uzdolnionym stypendystą. Planuje się wyłonić do 18 laureatów konkursu.

Regulamin konkursu „Opiekun Stypendysty Roku 2020/2021”, formularz konkursowy oraz Oświadczenie uczestnika konkursu o przetwarzaniu danych osobowych i wizerunku są dostępne poniżej oraz w zakładce Dokumenty.

 

Zachęcam do udziału w konkursie.

 

 

 

Termin dostarczenia Sprawozdania za okres od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

 

Szanowni Stypendyści,

Informujemy, że zgodnie z § 10 ust. 5 Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” do dnia 2 lipca 2021 r. r do:

Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa

 

należy dostarczyć:

  • Sprawozdanie końcowe za okres od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. – zweryfikowane i zatwierdzone przez pracownika Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, wygenerowane ze strony internetowej i podpisane przez stypendystę (w przypadku, gdy stypendysta jest osobą niepełnoletnią Sprawozdanie powinno zostać podpisane zarówno przez stypendystę, jak również przez jego rodzica/prawnego opiekuna) oraz nauczyciela – opiekuna stypendysty.

 

Prosimy o śledzenie informacji pojawiających się na stronie.

Kalendarz